Bahar işleri 500,000 inedördül metr gidroponiki oba hojalygyna ýyladyşhana goşar

Lissabon, Maýne - Täze Angliýanyň iň uly we ilkinji kepillendirilen organiki suwsuz fermasy bolan “Springworks” şu gün 500,000 inedördül metr teplisa meýdany goşmak meýilnamasyny yglan etdi.
Uly göwrümli giňeliş Maine Farms, Bütin Azyk Supermarketiniň we Hannaford Supermarketiniň, şeýle hem köp sanly ýerli restoranlaryň, dükanlaryň we beýleki dükanlaryň iň uly müşderilerine hyzmat etmegi dowam etdirer.Bu zawodlar Bahar önümlerini kepillendirilen täze organiki salat bilen üpjün eder.
Ilkinji 40,000 inedördül metrlik teplisa 2021-nji ýylyň maý aýynda ulanylmaga berler we bu kompaniýanyň ýyllyk önümçiligini Bibb, roma salaty, salat, salat geýmek we beýleki önümler we müňlerçe funt tilapiýa bilen deňeşdirer., Akwaponikanyň “Springworks” -iň ösüş prosesi üçin möhümdir.
“Springworks” -iň esaslandyryjysy, 26 ýaşly Trevor Kenkel bu fermany 2014-nji ýylda 19 ýaşynda esaslandyrdy we häzirki ösüşiň köpüsini COVID-19-a jogap hökmünde supermarketleriň sargytlarynyň köpelmegi bilen baglanyşdyrýar.
Pandemiýa azyk dükanlaryna we olary goldaýan alyjylara köp zyýan ýetirdi.Günbatar kenar üpjün edijilerinden ýük daşamagyň gijikdirilmegi supermarket alyjylaryny dürli howpsuz, ýokumly we dowamly iýmitler üçin ýerli we sebit çeşmelerini gözlemäge mejbur edýär.“Springworks” -da ekosistemany merkezleşdirýän çemeleşmämiz hemme taraplaýyn hyzmatlary hödürleýär.Bu usul beýleki usullara garanyňda 90% az suw ulanýar, sintetiki pestisidleri ulanmaýar we ýylyň dowamynda ýakymly, täze gök gök önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär.Balyk."Kenkel aýtdy.
Pandemiýa 2020-nji ýylda meşhur bolansoň, tutuş iýmitler demirgazyk-gündogarda sarp edijileriň organiki salat islegini kanagatlandyrmak üçin boş salat önümlerini saklamak / saklamak üçin “Springworks” -y satyn aldylar.Azyk dükanlarynyň köpüsinde ýük daşamak gijikdirilmegi we beýleki serhetara üpjünçilik we eltip bermek meselesi sebäpli Günbatar kenar üpjün edijileriniň durnuksyzlygy başdan geçirildi.
Hannaford Täze Angliýadan “Springworks” salatynyň paýlanyşyny Nýu-Yorkork sebitindäki dükanlara giňeltdi.Hannaford, zynjyr Kaliforniýa, Arizona we Meksikada ýerli salat çalyşýanlary gözlän mahaly, 2017-nji ýylda Maine şäherindäki birnäçe dükanda “Springworks” salatyny iberip başlady.
Iki ýylyň içinde “Springworks” -iň hyzmaty we hili Hannafordy Maine şäherindäki ähli dükanlarda paýlanyşyny giňeltmäge ruhlandyrdy.Mundan başga-da, dümew pandemiýasy we sarp edijiniň islegi ýokarlananda, Hannaford Nýu-Yorkorkdaky dükanyna “Springworks” -i goşdy.
Hannafordyň oba hojalyk önümleriniň kategoriýasynyň menejeri Mark Jewell: “Bahar önümleri, salat üpjünçiliginiň zerurlyklaryny kanagatlandyranda we azyk galyndylaryna ýetende her gutyny üns bilen barlar.Balyk-ösümlik simbioz çemeleşmesinden başlap, has ýaşyl, ýokumly täze önümleri ösdüreris. "" Olaryň yzygiderli hili we özboluşlylygy bize-de uly täsir galdyrdy.Bu faktorlar, azyk howpsuzlygynyň ajaýyp tejribeleri, ýylyň dowamynda elýeterliligi we paýlaýyş merkezimize ýakynlygy bilen birlikde, “Bahar önümlerini” saýlamaga mejbur etdi, ýurt boýunça iberilýän meýdan önümlerini saýlamagyň ýerine, has aňsatlaşýar. ”
Hannaford, “Springworks” -iň Organiki Baby Green Romaine salatyny goşmak bilen önümlerden başga-da, bir salat ýa-da süýjülik üçin gerekli mukdarda salat öndürip bilýän “Springworks” markasy bilen bar bolan organiki ýaşyl ýaprak salatyny “Springworks” markasy bilen çalşdy.
Kenkel we aýal dogany Sierra Kenkeliň wise-prezidenti başyndan bäri işleýär.Söwda satyjylaryň telekeçilik isleglerini kanagatlandyrýan we sarp edijileriň ýaşaýyş durmuşyna we iýmitlenişine laýyk gelýän täze görnüşleri gözleýär we ösdürýär.
"Springworks" -yň satuwy we marketingi üçin jogapkär Sierra: "Hil we aç-açanlyga sarpa goýýan sarp edijiler supermarketlerden ýerli azyk öndürijilerinden organiki önümler soraýarlar" -diýdi.
"Tohumlardan satuwlara çenli, bütin iýmitler we Hannaford ýaly dükanlaryň iň täze we iň tagamly salatyny üpjün etmek üçin köp işleýäris we müşderileriniň nämä mynasypdygyny Demirgazyk-gündogardaky beýleki esasy supermarket zynjyrlary bilen gepleşiklere sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. täze teplisa mazaly, ýokumly we kepillendirilen organiki salat ösdürip ýetişdirmek ukybymyzy hasam artdyrar we geljekde ýörite gök gök önümleri we otlary işletmek üçin ýylboýy hukuklary döreder. Maýn şäherinde. "
“Springworks” 2014-nji ýylda baş direktor Trevor Kenkel tarapyndan bary-ýogy 19 ýaşyndaka esaslandyryldy.Maýne ştatynyň Lissabon şäherinde gidroponiki teplisa ösdürip ýetişdiriji bolup, ýylyň dowamynda kepillendirilen organiki salat we tilapiýa öndürýärdi.Balyk-ösümlik simbiozy ösümlikler bilen balyklaryň arasynda tebigy simbiotik gatnaşygy ösdürýän oba hojalygynyň bir görnüşidir.Toprak esasly oba hojalygy bilen deňeşdirilende, “Springworks” gidroponiki ulgamy 90-95% az suw ulanýar we kompaniýanyň eýeçilik ulgamy her gektardan hasyl alýar, bu adaty fermalardan 20 esse ýokary.
Balyk we ösümlik simbiozy, balyklaryň we ösümlikleriň ýapyk ulgamda birek-biregiň ösmegini goldaýan köpeltmek usulydyr.Balyk ösdürip ýetişdirmekden alnan ýokumly suw ösümlikleri iýmitlendirmek üçin ösüş düşegine sokulýar.Bu ösümlikler öz gezeginde suwy arassalaýarlar we soňra balyga gaýdýarlar.Beýleki ulgamlardan tapawutlylykda (gidroponikany goşmak bilen) hiç hili himiki maddalar talap edilmeýär.Gidroponikanyň köp artykmaçlygyna garamazdan, ABŞ-da diňe birnäçe täjirçilik gidroponik teplisa bar.


Iş wagty: 20-2021-nji aprel

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň