Gurnama gollanmasy

Gurnama gollanmasy

Gurnama gollanmasy üçin müşderileriň saýlamagynyň iki ýoly bar.
Birinji ýol: Uzakdan wideo gollanmasyny gurmak.
Bu usuly ulanmak üçin ilki bilen aragatnaşyk gurmak üçin inersenerlerimiz bilen wideo wagtyny düzmeli.
Soň bolsa, in engineenerlerimiz siziň meseläňizi görer ýaly, teplisanyň taslama meýdançasyna barsaňyz gowy bolardy.Meseläňizi has çalt çözüp bilersiňiz.
Eger, inerener dil aragatnaşygynda meseläňizi wagtynda çözüp bilmez.Gurluşyk çyzgylaryny berer ýa-da degişli bölekleriň gurnama wideolaryny alar.
Ikinji ýol: Inersenerler siziň taslamaňyza gatnaşýarlar
Bu ýoly saýlamak, deslapky aragatnaşyk hem talap edýär.Teplisanyň gurluşyk meýdanyny, teplisanyň görnüşini we hakyna tutulan işçileriň sanyny anyklaň.
Soňra has köp maglumat almak bilen inersenerlerimiz mümkin bolan gurluşyk hasabatyny meýilleşdirýärler. Bu hasabatda takmynan gurluşyk wagty we müşderiniň hyzmatdaşlygyny talap edýän käbir meseleler bar.
Netijede, öz islegiňiz boýunça inerener, taslama sahypaňyza uçar we zerurlyklara görä teplisany durmuşa geçirer
Elbetde, aragatnaşyk hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.In engineenerlerimiz iňlis dilinde ökde gürleşip bilerler.

case

case

case

BIZ TERJIME ED. .RIS

Teplisa önümçiliginde we teplisa gurluşygynda has gowy

BIZ GEÇ. .RIS

Müşderiler we işçiler bilen işjeň aragatnaşyk saklaň.

BIZ Ykdysadyýet

Wagt çykdajylaryny azaltmak bilen taslamanyň gurluşyk hilini üpjün ediň

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň