Gurnama gollanmasy

Gurnama gollanmasy

Gurnama gollanmasy üçin müşderileriň saýlamagynyň iki ýoly bar.
Birinji ýol: Uzakdan wideo gollanmasyny gurmak.
Bu usuly ulanmak üçin ilki bilen aragatnaşyk gurmak üçin inersenerlerimiz bilen wideo wagtyny düzmeli.
Soň bolsa, in engineenerlerimiz siziň meseläňizi görer ýaly, teplisanyň taslama meýdançasyna barsaňyz gowy bolardy.Meseläňizi has çalt çözüp bilersiňiz.
Eger, inerener dil aragatnaşygynda meseläňizi wagtynda çözüp bilmez.Gurluşyk çyzgylaryny berer ýa-da degişli bölekleriň gurnama wideolaryny alar.
Ikinji ýol: Inersenerler siziň taslamaňyza gatnaşýarlar
Bu ýoly saýlamak deslapky aragatnaşygy hem talap edýär.Teplisanyň gurluşyk meýdanyny, teplisanyň görnüşini we hakyna tutan işçileriň sanyny anyklaň.
Soňra has köp maglumat almak bilen inersenerlerimiz mümkin bolup biljek gurluşyk hasabatyny meýilleşdirýärler. Bu hasabat takmynan gurluşyk wagtyny we müşderiniň hyzmatdaşlygyny talap edýän käbir meseleleri öz içine alýar.
Ahyrynda, öz islegiňiz boýunça inerener, taslama ýeriňize uçar we teplisany zerurlyklaryňyza görä durmuşa geçirer
Elbetde, aragatnaşyk barada alada etmegiň hajaty ýok.In engineenerlerimiz iňlis dilinde ökde gürleşip bilerler.

ýagdaý

ýagdaý

ýagdaý

BIZ ÜÇIN

Teplisa önümçiliginde we teplisa gurluşygynda has gowy

BIZ BOLANOK

Müşderiler we işçiler bilen işjeň aragatnaşyk saklaň.

BIZ YKDYSADY .ET

Wagt çykdajylaryny azaltmak bilen taslamanyň gurluşyk hilini üpjün ediň

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň