Gurluşyk

Gurluşyk
Hytaýda 30 gurluşykçymyz bar.Şol bir wagtyň özünde ABŞ-da hemişelik teplisa gurluşyk toparymyz bar.
Houseyladyşhananyň köp ýyllyk iş tejribesi, teplisamyzyň dizaýny gaty standartlaşdyrylan, şonuň üçin işçiler köp prosesi gurmaga ukyply we bu amallary hem gaty gowy tamamlap bilerler.
4 işçiniň hyzmatdaşlygy bilen ini 10 metr we uzynlygy 40 metr bolan tunel teplisasy gurluşygy tamamlamak üçin 5 gün gerek boldy.
Material gelen pursatyndan başlap, müşderä gowşurylan pursatyndan başlap. Gurluşygyň hilini üpjün etmek üçin hemmämiziň üç ädimimiz bar.
Sahypa materiallar gelende, taslamanyň göwnejaý öňe gitmegini üpjün etmek üçin materiallaryň hilini we mukdaryny barlarys. Tassyklama blankasy gol we tassyklama üçin müşderä berilýär.
Soň bolsa, her gurluşyk işinde gözleg, gurluşyk we müşderiniň tassyklamasy bar.
Thehli taslamalar tamamlanandan soň, müşderi teplisany müşderi kanagatlandyrýança barlamaly, eltip bermek üçin gol çekmeli.
Müşderileriň teplisa gurluşygynyň ähli işine gatnaşýandygyny görüp bilersiňiz.Bu teplisanyň hilini üpjün edýär.
Teplisanyň gurluşygyna gatnaşmak üçin gaty işli bolsaňyz.Alada etme.Teplisamyz kepillik hyzmatyny edýär.
Gurluşyk hyzmatlaryny bermek diňe bir teplisa gurmak bilen çäklenmeýär.Şeýle hem müşderilere gowy teplisa tejribesi berýär.

Gurluşyk (3)

Gurluşyk (3)

Gurluşyk (3)

Ussatlygymyz we tejribämiz

Hytaýda 30 gurluşykçymyz bar.Şol bir wagtyň özünde ABŞ-da hemişelik teplisa gurluşyk toparymyz bar.
Houseyladyşhananyň köp ýyllyk iş tejribesi, teplisamyzyň dizaýny gaty standartlaşdyrylan, şonuň üçin işçiler köp prosesi gurmaga ukyply we bu amallary hem gaty gowy tamamlap bilerler.
Thehli taslamalar tamamlanandan soň, müşderi teplisany müşderi kanagatlandyrýança barlamaly, eltip bermek üçin gol çekmeli.
Müşderileriň teplisa gurluşygynyň ähli işine gatnaşýandygyny görüp bilersiňiz.Bu teplisanyň hilini üpjün edýär.
Teplisanyň gurluşygyna gatnaşmak üçin gaty işli bolsaňyz.Alada etme.Teplisamyz kepillik hyzmatyny edýär.
Gurluşyk hyzmatlaryny bermek diňe bir teplisa gurmak bilen çäklenmeýär.Şeýle hem müşderilere gowy teplisa tejribesi berýär.

Gurluşyk
%
Teplisa
%
Steeleňil polat strukturasy
%

REaşyl jaýyňyz üçin

»Teplisanyň gurluşygy

»Teplisany döwrebaplaşdyrmak

»Parniklere hyzmat etmek

»Parnik enjamlaryny oturtmak

Gurluşyk

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda teplisa guruň

Jübi telefony

Taslamanyň gidişini islän wagtyňyz we islendik ýerde jübi telefony arkaly biliň

Töleg

Arzan işçiler

Gurluşyk döwri

Has gysga gurluşyk döwri

Daşky gurşaw

Ervirormenti sazlamak üçin has täsirli funksiýalar

ýokarlandyrmak

Akylly teplisa

Aboveokardaky haýsydyr bir hyzmat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!


Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň