REaşyl hyzmat

Parnikleriň onlarça ýyllap ussatlygy, diňe önüm satmak bilen çäklenmeýär

Hytaýda teplisa öndürmek boýunça hünärmen

Her bir ýeriň çykarylyşyny ulaltmak

Biz hakda

Taslama syn

Bu ümsüm ýerde pomidor teplisasy gurduk this Bu wideodan ylham alyp bilersiňiz

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 12 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Habarlar

Karar bermezden ozal biz hakda bilmek üçin wagt sarp ediň.

  • Houseyladyşhanalar üçin mör-möjek ekranlary

    Sowuk temperaturalar ýurduň köp ýerinde geljegi uly ýeňillik ýaly görünýänligi sebäpli tomus ýakynlaşyp biler.Oneöne bir zat eziji yssy bilen birlikde galýar ... kemçilikler!Köpümiz üçin güýz ýakynlaşanda mör-möjekler ýitip gitmeýär.Bizar ediji kriterler bizi ýok edip biler ...

  • Houseyladyş üçin haýsy suwaryş ulgamyny saýlamaly

    Houseyladyşyňyz üçin suwaryş ulgamyny nädip saýlamalydygyny bilmek isleýärsiňizmi?Suwaryş saýlanylanda kesgitleýji faktor diňe bahadan has ýokary bolup biler.Suwaryş usuly teplisanyň uzynlygyna we inine, şeýle hem gr etmek isleýän ösümlikleriň görnüşine bagly ...

  • Çilim sepip, hasylyň hasylyny nädip ýokarlandyrmaly?

    Bu makalada suw sepýän we suw sepýän suwaryşda sepiji suwaryşyň ähmiýeti, hasylyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin iş basyşynyň aralygy we suw paýlanyş netijeliligi ýaly esaslara düşünilýär....

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň