Käytännesäännöt

Työllisyys ja työpaikka

Yhtäläiset työmahdollisuudet/Syrjimättömyys
Mielestämme kaikkien työsuhteen ehtojen tulee perustua yksilön kykyyn tehdä työtä eikä henkilökohtaisten ominaisuuksien tai vakaumusten perusteella. Tarjoamme työntekijöillemme työympäristön, jossa ei ole syrjintää, häirintää, pelottelua tai pakottamista, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti rotuun, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittiseen mielipiteeseen tai vammaisuuteen.

Pakkotyö
Emme käytä vankiloita, orjia, ryhmää tai pakkotyötä tuotteidemme valmistuksessa.

Lapsityövoima
Emme käytä lapsityövoimaa minkään tuotteen valmistuksessa. Emme palkkaa ketään alle 18 -vuotiasta tai ikää, jolta oppivelvollisuus on päättynyt, sen mukaan, kumpi on suurempi.

Työtunnit
Ylläpidämme kohtuullisia työntekijöiden työaikoja, jotka perustuvat paikallisten lakien sallimiin säännöllisten ja ylityöaikojen rajoituksiin, tai jos paikallinen laki ei rajoita työaikaa, säännöllinen työviikko. Ylityöstä korvataan tarvittaessa täysi korvaus paikallisen lainsäädännön mukaisesti tai vähintään tavanomaisen tuntipalkan suuruinen korko, jos laissa määrättyä maksua ei ole. Työntekijöille sallitaan kohtuulliset vapaapäivät (vähintään yksi vapaapäivä seitsemän päivän jakson aikana) ja heillä on erioikeudet.

Pakko ja häirintä
Tunnustamme henkilöstömme arvon ja kohtelemme jokaista työntekijää arvokkaasti ja kunnioittavasti. Emme käytä julmia ja epätavallisia kurinpidollisia käytäntöjä, kuten väkivallan uhkaa tai muuta fyysistä, seksuaalista, psykologista tai sanallista häirintää tai hyväksikäyttöä.

Korvaus
Korvaamme työntekijöillemme oikeudenmukaisesti noudattamalla kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien vähimmäispalkkalainsäädäntö, tai vallitsevaa paikallista teollisuuden palkkaa sen mukaan, kumpi on korkeampi.

Terveys ja turvallisuus
Ylläpidämme turvallista, puhdasta ja terveellistä ympäristöä kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Tarjoamme riittävät lääketieteelliset tilat, puhtaat vessat, kohtuullisen pääsyn juomaveteen, hyvin valaistut ja tuuletetut työpisteet sekä suojan vaarallisilta materiaaleilta tai olosuhteilta. Samoja terveys- ja turvallisuusstandardeja sovelletaan kaikkiin asuntoihin, joita tarjoamme työntekijöillemme.

500353205

Huolta ympäristöstä
Uskomme, että velvollisuutemme on suojella ympäristöä, ja teemme tämän noudattamalla kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja -määräyksiä.

Eettiset liiketoimintatavat

about-4(1)

Arkaluonteiset tapahtumat
Käytäntömme on kieltää työntekijöitä tekemästä arkaluonteisia liiketoimia - liiketoimia, joita pidetään yleisesti joko laittomina, moraalittomina, epäeettisinä tai heijastaa haitallisesti yhtiön rehellisyyttä. Nämä liiketoimet ovat yleensä lahjuksia, takapotkuja, arvokkaita lahjoja tai voittoja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti johonkin yrityksen liiketoimintaan vaikuttavaan päätökseen tai yksilön henkilökohtaiseen hyötyyn.

Kaupallinen lahjonta
Kiellämme työntekijöitä saamasta suoraan tai välillisesti mitään arvokasta vastineena siitä, että he käyttävät tai suostuvat käyttämään asemaansa toisen henkilön hyväksi. Samoin kaupalliset lahjonnat, takaiskut, juomarahat ja muut voitot ja edut, jotka maksetaan asiakkaille, ovat kiellettyjä. Tämä ei kuitenkaan sisällä kohtuullisia kustannuksia asiakkaiden aterioista ja viihteestä, jos ne ovat muuten laillisia, ja ne olisi sisällytettävä kuluraportteihin ja hyväksyttävä yrityksen vakiomenettelyjen mukaisesti.

Kirjanpidon valvonta, menettelyt ja tietueet
Pidämme tarkasti kirjanpitoa ja kirjanpitoa kaikista tapahtumista ja omaisuuserien luovutuksista lain edellyttämällä tavalla sekä ylläpidämme sisäisen kirjanpidon valvontajärjestelmää varmistaaksemme kirjanpidon ja kirjanpidon luotettavuuden ja riittävyyden. Varmistamme, että kirjanpitoon ja tietueisiin kirjataan vain tapahtumat, joilla on asianmukainen johdon hyväksyntä.

Sisäpiiritiedon käyttö ja paljastaminen
Kiellämme ehdottomasti aineellisen sisäpiiritiedon paljastamisen yrityksessä oleville henkilöille, joiden asema kieltää pääsyn tällaisiin tietoihin. Sisäpiiritieto on kaikki tiedot, joita ei ole julkistettu.

Luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja
Pidämme erityistä huolta pitääksemme asiakkaidemme luottamuksen meihin. Siksi kieltämme työntekijöitä paljastamasta luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja yrityksen ulkopuolella, jotka voivat olla haitallisia asiakkaillemme tai yhtiölle itselleen. Tällaisia ​​tietoja saa jakaa muiden työntekijöiden kanssa vain tietämyksen perusteella.

Eturistiriidat
Suunnittelimme toimintatapamme poistamaan ristiriidat työntekijöiden ja yhtiön etujen välillä. Koska eturistiriitoja on vaikea määritellä, työntekijöiden tulee olla herkkiä tilanteille, jotka voivat herättää kysymyksiä mahdollisista tai ilmeisistä ristiriidoista henkilökohtaisten etujen ja yhtiön etujen välillä. Yrityksen omaisuuden henkilökohtainen käyttö tai yrityksen palvelujen hankkiminen henkilökohtaiseksi hyödyksi voi olla eturistiriita.

Petokset ja vastaavat sääntöjenvastaisuudet
Kiellamme ehdottomasti kaikki vilpilliset toimet, jotka voivat vahingoittaa asiakkaitamme ja toimittajiamme sekä yritystä. Noudatamme tiettyjä menettelyjä, jotka koskevat tällaisen toiminnan tunnustamista, raportointia ja tutkimista.

Valvonta ja vaatimustenmukaisuus
Otamme käyttöön kolmannen osapuolen seurantaohjelman vahvistaaksemme, että yhtiö noudattaa näitä käytännesääntöjä. Seurantaan voi kuulua ilmoitettu ja ennalta ilmoittamaton tehtaan tarkastus, työhön liittyvien kirjojen ja tietueiden tarkastelu sekä työntekijöiden yksityiset haastattelut.

Tarkastus ja dokumentointi
Valitsemme yhden tai useamman virkamiehemme tarkastamaan ja todistamaan, että yhtiön käytännesääntöjä noudatetaan. Tämän sertifioinnin asiakirjojen on oltava työntekijöidemme, edustajiemme tai kolmansien osapuolten saatavilla pyynnöstä.

Immateriaalioikeudet
Noudatamme ja kunnioitamme tarkasti kaikkia immateriaalioikeuksia liiketoimintamme aikana maailmanlaajuisilla ja kotimarkkinoilla.


Jätä viestisi

Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille